środa, 3 czerwca 2009

Josef Voyvodik i Regine Prange w Bunkrze Sztuki

Serdecznie zapraszam na oba wykłady. Informacje poniżej.

Fundacja SPLOT zaprasza na wykład prof. Josefa Vojvodíka zatytułowany "Filozofia sztuki Georges'a Didi-Hubermana". Odczyt oraz spotkanie z wykładowcą odbędą się w poniedziałek 8 czerwca, w sali Klubu Bunkra Sztuki o godzinie 18.30.
Termin: 8 czerwca g.18.00
Miejsce: Klub Bunkra Sztuki

W centrum uwagi filozofa sztuki i teoretyka obrazu Georgesa Didi-Hubermana (ur. 1953), wykładowcy w École des Hautes Études en Sciences Sociales w Paryżu, znajduje się komplementarny związek wizualności z taktylnością, dotyku ze śladem, ciała z obrazem, widzialności z „czytelnością” obrazu. Oryginalność filozofii sztuki Didi-Hubermana polega na zasadniczo nowym, inwencyjnym „odczytaniu” wielkich osobowości historii i teorii sztuki XX wieku: Aby Warburga i Aloisa Riegla, a także Waltera Benjamina czy Georgesa Bataille.

Wykład koncentrować się będzie na jednym z głównych tematów refleksji Didi-Hubermana – materialności dzieła sztuki i dotyku/śladu – który zajmuje go przede wszystkim w katalogu wystawy L’Empreinte (Ślad, 1997), wznowionym niedawno pod tytułem Ressemblance par contact (Podobieństwo przez dotyk, 2008). Wyjątkowość oraz inspirujący potencjał podejścia Didi-Hubermana do form artystycznych polega między innymi na tym, że koncentruje się on właśnie na ich specyficznej materialności. Zajmując się przykładowo maskami pośmiertnymi czy figurami woskowymi, uznaje on odciskanie śladów za fundamentalny „paradygmat antropologiczny”, ukazując, iż ślad – mimo że deprecjonuje się go jako „prymitywizm” i „anachronizm” – ma wartość zasadniczą i kluczową.

Prof.Dr.Phil Josef Vojvodík – komparatysta, slawista, historyk sztuki. Specjalizuje się w teorii literatury oraz sztuk wizualnych, ekspert od czeskiej awangardy i surrealizmu okresu międzywojennego oraz powojennego. Jako badacz inspiruje się sztukami wizualnymi, literaturą oraz współczesną filozofią, głównie francuską. W 2007 roku w „Tekstach Drugich” ukazał się pierwszy i jak do tej pory jedyny przetłumaczony na polski tekst Josefa Vojvodíka Świat strachu i strach przed światem w czeskim surrealizmie lat 30. i 40. Mieszka w Bawarii. Obecnie pracuje w Pradze, Monachium i Salzburgu.

Wykład tłumaczony będzie na język polski.

Szczegółowy opis wykładu Josefa Vojvodíka

Wybrane publikacje:

 • Symbolismus im Spannungsfeld zwischen ästhetischer und eschatologischer Existenz: Motivische Semantik im lyrischen Werk von Otokar Březina. 1. Aufl. München: Sagner Verlag, 1998.
 • Od estetismu k eschatonu. Modely světa a existence v lyrickém díle Otokara Březiny. Rekonstrukce symbolických paradigmat. 1. vyd. Praha: Academia, 2004. (Od estetyzmu do eschatonu. Modele świata i egzystencji w twórczości lirycznej Otokara Březiny. Rekonstrukcja paradygmatów symbolicznych).
 • Imagines corporis. Tělo v české moderně a avantgardě. 1. vyd. Brno: Teoretická knihovna, 2006. (Imagines corporis. Ciało w czeskiej modernie i awnagradzie)
 • Proměny těla. K sémiotice tělesnosti v surrealistické lyrice Vítězslava Nezvala. In Srp, Karel a Bydžovská, Lenka. Český surrealismus 1929-1953. Praha: Galerie hl. města Prahy a Nakladatelství Argo, 1996. (Przemiany ciała. O semiotyce cielesności w surrealistycznej liryce Vítězslava Nezvala)
 • Kosmos Anthropos aneb návrat (zapomenutého) těla. Slovo a smysl. Časopis pro mezioborová bohemistická studia, 2004, vol. 1, no. 1. (Kosmos Antrophos albo powrót /zapomnianego/ ciała).
 • Jak rozumět rozumění? Slovo a smysl. Časopis pro mezioborová bohemistická studia, 2004, vol. 1, no. 1. (Jak rozumieć rozumienie?)
 • Das Oneiroid als eine Erlebnismodalität des Imaginären? Zur Problematik des Traumerlebens in Jindřich Štyrskýs “Sny” (1925-1940). Anzeiger für Slawische Philologie, 2000-2001, vol. 28-29
 • Pojetí struktury a uměleckého díla ve strukturální uměnovědě Hanse Sedlmayra ve srovnání se strukturální estetikou Jana Mukařovského. Umění, 1997, vol. 45. (Pojęcie struktury i dzieła sztuki w strukturalistycznej Kunstwissenschaft Hansa Sedlmayra w porównaniu z estetyką strukturalistyczną Jana Mukařovskiego)

Współorganizatorami projektu są Bunkier Sztuki, Massolit oraz Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ.

Fundacja SPLOT zaprasza na ostatni przygotowany w ramach pierwszego etapu projektu DYSCYPLINY/SZTUKI wykład prof. Regine Prange - "Postacie odwrócone plecami w malarstwie i filmie od Caspara Davida Friedricha do Jean-Luca Godarda". Spotkanie odbędzie się we wtorek 9 czerwca, w sali Klubu Bunkra Sztuki o godzinie 18.30. Dyskusję poprowadzi Aneta Rostkowska.

Termin: 9 czerwca g.18.30
Miejsce: Klub Bunkra Sztuki

Oprócz przedstawiania rzeczywistości tradycyjne obrazy artystyczne – kreując fikcyjną przestrzeń – odnoszą się do samych siebie: z jednej strony odwołują się do tego, co na zewnątrz (za pomocą artystycznych konwencji), z drugiej jednak – chcą tworzyć zamknięte, autonomiczne całości o estetycznych walorach. Owo podwójne odsyłanie decyduje o wieloznaczności sztuki. Regine Prange korzystając z dorobku historii sztuki, estetyki oraz teorii filmu pokaże strukturę i zmiany tej wieloznaczności na przykładzie motywu postaci odwróconej plecami.

prof. Regine Prange – pracowniczka Goethe Universität we Frankfurcie nad Menem, historyczka sztuki, studiowała również socjologię i archeologię. Zajmuje się teorią sztuk plastycznych i filmu, sztuką nowoczesną, a także historią powstawania nauki o sztuce. Mieszka i pracuje we Frankfurcie nad Menem.

Wykład tłumaczony będzie na język polski.

Spotkanie i dyskusję poprowadzi Aneta Rostkowska.

Wybrane publikacje:

 • Reflexion und Vision im Werk Caspar David Friedrichs. Zum Verhältnis von Fläche und Raum, in: Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft, 34/2. 1989, S. 280-310
 • Das Kristalline Als Kunstsymbol Bruno Taut Und Paul Klee : Zur Reflexion Des Abstrakten in Kunst Und Kunsttheorie Der Moderne, 1991
 • Jackson Pollock. Number 32, 1950. Die Malerei als Gegenwart, (Kunststück-Reihe, hg. von Michael Diers) Frankfurt a.M. 1996
 • Der Verrat der Bilder: Foucault über Magritte, Rombach Verlag 2000
 • Die Geburt der Kunstgeschichte. Philosophische Ästhetik und empirische Wissenschaft, Deubner Verlag, Köln 2004
 • Buñuel – Magritte – Dali. Die surrealistische Montage in Film und Malerei, in: Das bewegte Bild. Film und Kunst, hrsg. von Klaus Krüger, Thomas Hensel und Tanja Michalsky, München 2006, S. 337-372.
 • Das Ikonoklastische Bild:Piet Mondrian Und Die Selbstkritik Der Kunst, Fink Verlag 2006
 • Kunstgeschichte 1750-1900. Eine kommentierte Anthologie, Darmstadt 2007

Współorganizatorami projektu są Bunkier Sztuki, Massolit oraz Polsko-Niemieckie Towarzystwo Akademickie


Brak komentarzy: